granit üretim hacmi

Doğal taşta Devlet Destek ve Teşvikleri

Granit Fabrikamız (9)Doğal taş sektörü ve diğer sektörlere yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil etmesi, aktif rol alması ve yenilikçi olması amacıyla devlet destekleri sunulmaktadır. 2009 yılında bu destekler için başvuran yaklaşık 3500 kuruluşun 3000’inine 20 Milyon USD kaynak kullandırılmıştır.

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

1 Ocak 2005 tarihinden bu yana yürürlükte olan “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ” uyarınca yurt dışında düzenlenen fuarlara bireysel veya milli düzeyde katılan firmalarımızın fuar katılım giderleri belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir. Bahsekonu Tebliğ çerçevesinde, 2009 yılında toplam 3082 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, 2677 adet başvuru dosyası sonuçlandırılarak, bu kapsamda yaklaşık 15 Milyon ABD Doları tutarındaki hak edişin firmalarımıza ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir.

Yıllar içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu Tebliğin günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesi nedeniyle, 2004/6 Sayılı Tebliğ, 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak yerine 2009/5 Sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Yeni Tebliğ’le birlikte destek oran ve miktarlarında birtakım iyileştirmeler yapılmıştır.

YURT DIŞI OFİS – MAĞAZA DESTEKLERİ

Yurt dışında Ofis – Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2005/4 Sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın yurt dışında açmış oldukları ofis, showroom, depo ve mağazaların kira giderleri, demirbaş/dekorasyon giderleri ile tanıtım ve pazarlama giderleri ve yurt dışı marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılında toplam 138 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, 126 adet başvuru dosyası sonuçlandırılarak, yaklaşık 1.692.000 ABD Doları tutarındaki hak edişin firmalarımıza ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir.

MARKALAŞMA DESTEKLERİ

Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında 2006/4 Sayılı Tebliğ kapsamında, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderleri, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderleri ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecekleri her türlü harcamaları belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam 19 firmamızın 23 adet markası bu Tebliğ kapsamında desteklenmektedir. Marka/Turquality desteği kapsamında, 2009 yılında toplam 338 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, 205 adet başvuru dosyası sonuçlandırılarak, yaklaşık 8,5 Milyon ABD Doları tutarındaki hak edişin firmalarımıza ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir. Ayrıca, Marka/Turquality Tebliğ’inde 23 Kasım 2009 tarihi itibariyle “Otomasyon Sistemi”ne geçilmiş olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatların, otomasyon sisteminde yapılması uygulamasına başlanmıştır.

PAZAR ARAŞTIRMALARI ve PAZARLAMA DESTEKLERİ

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında 2006/6 Sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın ürünleri ve/veya sektörleri ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, satın alacakları Pazar araştırması raporlarına ilişkin giderleri, sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına katılmaları halinde katılım giderleri, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılında toplam 220 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, 72 adet başvuru dosyası sonuçlandırılarak, yaklaşık 81.000 ABD Doları tutarındaki hak edişin firmalarımıza ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir. Ancak, bu Tebliğ’de 21 Kasım 2009 tarihinde yapılan değişiklikle, bazı destek kalemlerinin üst limitlerinde, indirime gidilmiştir.

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 97/5 Sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın almış oldukları ISO 9000 Serisi, ISO 14000, CE İşareti, Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri, Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporlarına yönelik belgelendirme masrafları belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılında toplam 197 adet başvuru dosyası incelenmiş olup, 173 adet başvuru dosyası sonuçlandırılarak, yaklaşık 985.000 ABD Doları tutarındaki hak edişin firmalarımıza ödenebilmesi için T.C Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmiştir. Ancak, bu Tebliğ’de 21 Kasım 2009 tarihinde yapılan değişiklikle, belge başına 50.000 ABD Doları olan destek üst limiti, 25.000 ABD Dolarına indirilmiştir. tamburlu dolomit

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında 2007/3 Sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın dış ticaretle ilgili konularda, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alacakları eğitimler ile akredite edilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetine ilişkin giderleri ve tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurt dışı eğitim giderleri belli oran ve miktarlarda desteklenmektedir. Bu tebliğ kapsamındaki eğitim ve danışmanlık konularında destekten yararlanmak üzere müracaat eden firma henüz olmamıştır. Ancak, Birliğimizce organize edilen tasarım yarışmalarında dereceye giren ve yurt dışına eğitime gönderilen toplam 3 adet tasarımcının bu destekten yararlandırılmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.

Tags: , ,